logo
0

UVJETI POSLOVANJA

Trgovačko poduzeće: Český velkoobchod s.r.o. sa sjedištem na adresi Albatrosová 286, 25242 Jesenice u Prahy, Češka republika identifikacijski broj: 24823694 upisano u Trgovački registar u Pragu, odjeljak C, dokument br. 177668. za prodaju robe putem internetske trgovine na internet stranici digiexpert.hr
Ovi se Opći prodajni uvjeti redovito provjeravaju.
1. UVODNE ODREDBE
1.1 Ovi Opći poslovni uvjeti (u daljnjem tekstu ''uvjeti poslovanja'') trgovačkog poduzeća Český velkoobchod s.r.o, sa sjedištem na adresi Albatrosová 286, Jesenice u Prahy, 25242, identifikacijski broj: 24823694 , upisanog u Trgovački registar u Pragu, odjeljak C, dokument br. 177668 (u daljnjem tekstu ''Prodavatelj'') u skladu s odredbom članka 1751., stavak 1. Građanskog zakonika, zakon br. 89/2012 Zbirka (u daljnjem tekstu: „Građanski zakonik“) uređuju uzajamna prava i obveze ugovornih strana nastale u vezi s ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu ''kupoprodajni ugovor'') sklopljenog između prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu: „kupac“) putem internetske trgovine prodavatelja.
Internetskom trgovinom prodavatelj upravlja preko mrežne stranice postavljene na internetskoj adresi Digiexpert.hr (u daljnjem tekstu: „internetska stranica“) i to putem sučelja mrežne stranice (u daljnjem tekstu: „sučelje mrežne stranice trgovine“).
1.2 Uvjeti poslovanja se ne odnose na slučajeve kada je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja prilikom naručivanja robe posluje ili svoje poslovanje obavlja u okviru samostalne djelatnosti.
1.3 Odredbu koja se razlikuje od one iz Uvjeta poslovanja moguće je ugovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Odredbe iz kupoprodajnog ugovora imaju prednost u odnosu na odredbe iz Uvjeta poslovanja.
1.4 Odredbe iz Uvjeta poslovanja čine nedjeljiv dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i Uvjeti poslovanja sastavljaju se na hrvatskom jeziku. Kupoprodajni ugovor moguće je sklopiti na hrvatskom jeziku.
1.5 Opći uvjeti sastavljeni su u skladu s važećim zakonskim propisima. Prodavatelj može primjereno mijenjati ili dopunjavati tekst Uvjeta poslovanja na internetskoj stranici digiexpert.si. Ova odredba ne utječe na prava i obveze koji su nastali dok je na snazi bila prethodna verzija Uvjeta poslovanja.
2. KORISNIČKI RAČUN
2.1 Na temelju registracije kupca izvršene na mrežnoj stranici, kupac može pristupati svom korisničkom sučelju. Sa svog korisničkog sučelja kupac može naručivati robu (u daljnjem tekstu: „korisnički račun“). U slučaju da sučelje mrežne stranice to dopušta, kupac robu može naručivati i bez registracije, izravno s mrežnog sučelja trgovine.
2.2 Prilikom registracije i naručivanja robe kupac je obvezan navesti točne i istinite podatke. Podatke navedene na korisničkom računu kupac je u slučaju bilo kakvih njihovih izmjena obvezan aktualizirati. Prodavatelj podatke koje je kupac naveo na korisničkom računu i prilikom naručivanja robe smatra točnima.
Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i zaporkom. Kupac je obvezan čuvati povjerljivost informacija potrebnih za pristup njegovu korisničkom računu.
2.3 Kupac nema pravo omogućiti korištenje svog korisničkog računa trećim osobama.
2.4 Prodavatelj može zatvoriti korisnički račun, i to u slučaju kada kupac svoj korisnički račun ne koristi dalje od jedne godine, ili u slučaju kada kupac prekrši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući Uvjete poslovanja).
2.5 Kupac prima na znanje da korisnički račun ne treba biti dostupan u svakom trenutku, prije svega s obzirom na potrebno održavanje hardvera i softvera prodavatelja, odnosno potrebno održavanje hardverske i softverske opreme trećih osoba.
3. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
3.1 Sva prezentacija robe koja se nalazi u web sučelju trgovine informativnog je karaktera i prodavač nije obvezan sklapati kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom. Sučelje mrežne stranice sadrži informacije o robi, uključujući navod cijena za pojedinu robu i troškove vraćanja robe, ako robu po svojoj prirodi nije moguće vratiti redovnom poštom.
3.2 Navedene cijene robe uključuju PDV te sva pripadajuća davanja. Cijene robe važe za vrijeme u kojem su prikazane na sučelju mrežne stranice trgovine. Ovom se odredbom ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi ugovor za individualno ugovorene uvjete.
3.3 Sučelje mrežne stranice trgovine sadrži i informacije o troškovima povezanima s pakiranjem i isporukom robe. Informacije o troškovima povezanima s pakiranjem i isporukom robe navedene na sučelju mrežne stranice trgovine vrijede jedino u slučajevima u kojima se roba isporučuje na području Hrvatske.
3.4 Prilikom naručivanja robe kupac popunjava obrazac za naručivanje na sučelju mrežne stranice trgovine. Obrazac za naručivanje sadrži prije svega podatke o:
• 3.4.1 robi koja se naručuje (naručenu robu kupac „ubacuje“ u elektroničku košaricu na sučelju mrežne stranice trgovine),
• 3.4.2 načinu plaćanja robe, podatke o željenom načinu isporuke te naručene robe
• 3.4.3 informacijama o troškovima povezanima s isporukom robe (u daljnjem tekstu: „narudžba“).
3.5 Prije slanja narudžbenice prodavatelju, kupcu je omogućeno da prekontrolira i mijenja podatke koje je kupac u narudžbenici naveo i to s obzirom na mogućnost kupca da otkrije i ispravi pogreške nastale prilikom unosa podataka u narudžbenicu. Narudžbenicu kupac šalje prodavatelju klikom na tipku „KREIRAJ NARUDŽBENICU“. Podatke navedene u narudžbenici prodavatelj smatra točnima. Prodavatelj neposredno nakon zaprimanja narudžbenice njezin primitak kupcu potvrđuje elektroničkom poštom, i to na adresu elektroničke pošte kupca navedenu na korisničkom sučelju ili u narudžbenici (u daljnjem tekstu: „elektronička adresa kupca“).
3.6 Prodavatelj uvijek ima pravo u ovisnosti o karakteru narudžbe (količina robe, iznos kupoprodajne cijene, pretpostavljeni troškovi dostave) od kupca zatražiti dodatnu potvrdu narudžbe (primjerice pisanim putem ili telefonski). Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca nastaje uručenjem prihvata narudžbenice (akceptacija), koju je prodavatelj kupcu poslao elektroničkom poštom, i to na adresu elektroničke pošte kupca.
3.7 Kupac je suglasan s korištenjem komunikacijskih sredstava na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove nastale u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora korištenjem komunikacijskih sredstava na daljinu (troškovi internetske veze, troškovi telefonskog razgovora) kupac snosi sam, dok se ti troškovi ne razlikuju od standardne tarife.
4. CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA
4.1 Cijenu za robu i pripadajuće troškove povezane s isporukom robe prema kupoprodajnom ugovoru kupac može prodavatelju platiti na sljedeće načine:
platnom karticom, usluga platnog prometa: ComGate Payments, a.s., comgate.cz
u gotovini u slučaju dostave poštom na mjestu koje je u narudžbenici odredio kupac;
bezgotovinskim plaćanjem na račun prodavatelja:
Banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, Zagreb, Hrvatska Broj bankovnog računa: 1135222432 IBAN: HR0324840081135222432 Swift: RZBHHR2X Varijabilni simbol (Poziv na broj): broj narudžbe Imetnik računa: Český velkoobchod s.r.o
4.2 Zajedno s kupoprodajnom cijenom kupac je obvezan prodavatelju platiti i troškove povezane s pakiranjem te isporukom robe u visini koja je dogovorena. Ako izričito nije drugačije navedeno, pod kupoprodajnom se cijenom nadalje podrazumijevaju i troškovi povezani s isporukom robe.
4.3 Prodavatelj od kupca ne zahtijeva predujam ili slične uplate. To se ne odnosi na odredbu članka 6. Uvjeta poslovanja s obzirom na obveze da se kupoprodajna cijena robe plaća unaprijed.
4.4 U slučaju gotovinskog plaćanja ili u slučaju plaćanja kod dostave (plaćanja pouzećem), roba se plaća prilikom preuzimanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, cijena se podmiruje u roku od 3 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.
4.5 U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupac je obvezan cijenu robe podmiriti navođenjem poziva na broj (varijabilnog simbola). U slučaju bezgotovinskog plaćanja obveza kupca da plati robu ispunjena je u trenutku knjiženja odgovarajućeg iznosa na račun prodavatelja.
4.6 Prodavatelj je obvezan, prvenstveno u slučaju ako kupac dodatno ne potvrdi narudžbu (čl. 6.), zahtijevati podmirenje ukupne kupoprodajne cijene prije slanja robe kupcu.
4.7 Eventualna sniženja cijene robe koja prodavatelj nudi kupcu nije moguće kombinirati.
4.8 Ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili je tako određeno opće važećim pravnim propisima, prodavatelj u vezi s plaćanjem provedenim na temelju kupoprodajnog ugovora kupcu ispostavlja poreznu ispravu – fakturu (račun). Prodavatelj je obveznik PDV-a. Poreznu ispravu – fakturu prodavatelj kupcu ispostavlja nakon plaćanja robe te mu je šalje u elektroničkom obliku na elektroničku adresu kupca.
4.9 Prema Zakonu o evidenciji prihoda, prodavatelj je dužan kupcu ispostaviti račun. Istodobno je dužan online prijaviti primljeni prihod nadležnoj poreznoj upravi; u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku od 48 sati.
5. ODUSTAJANJE OD KUPOPRODAJNOG UGOVORA
5.1 Kupac prima na znanje da u skladu s odredbom članka 1837. Građanskog zakonika nije moguće odustati od ugovora, posebno od isporuke robe koja je prilagođena željama kupca ili baš njemu, od isporuke brzo kvarljive robe kao i robe koja je isporučena nepovratno pomiješano s drugom robom, od isporuke robe u zatvorenom pakiranju koju je kupac raspakirao te ju iz higijenskih razloga nije moguće vratiti (to je, na primjer, sljedeća roba: četkice za zube, epilatori, britvice i neki drugi proizvodi iz kategorije za njegu tijela), od isporuke zvučnih ili video zapisa ili računalnog programa ako je oštetio njihovu originalnu ambalažu.
5.2 Mogućnost vraćanja proizvoda u roku od 14 dana odnosi se samo na kupoprodajne ugovore sklopljene s potrošačima. U slučaju prodaje osobi koja je poduzetnik i zaključuje ugovor u okviru svojih poslovnih djelatnosti, ovo pravo ne proizlazi iz zakona i nije moguće vratiti proizvod u roku od 14 dana.
5.3 Ako nije riječ o slučaju navedenom u članku 1. ili o drugom slučaju kada nije moguće odustati od ugovora, kupac u skladu s odredbama Građanskog zakonika ima pravo odustati od ugovora i to u roku od 14 (četrnaest) dana od dana preuzimanja robe, dok u slučaju da je predmet kupoprodajnog ugovora nekoliko vrsta robe ili je ona isporučena u nekoliko dijelova, taj rok počinje teći od dana preuzimanja posljednje isporuke te robe. Obavijest o odustajanju od kupoprodajnog ugovora kupac prodavatelju mora poslati u roku navedenom u prethodnoj rečenici.
5.4 Za odustajanja od kupoprodajnog ugovora Kupac može koristiti priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na mrežnoj stranici Prodavatelja. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora se mora poslati na email adresu prodavatelja: info@digiexpert.hr
5.5 Nakon što kupac dobije potvrdu da je odstupanje od ugovora moguće, bit će mu poslana naljepnica koju će zaljepiti na pošiljku i poslati na adresu navedenu na naljepnici. Naljepnica je samo za internu uporabu i za detekciju povrata. Naljepnica se ne odnosi na prijevoz. Troškove slanja snosi kupac.
5.6 U slučaju da pošiljka bude poslana bez povratne naljepnice, neće biti prihvaćena i automatski će biti vraćena primatelju (ni u kom slučaju ne postoji mogućnost vraćanja pošiljke s otkupninom).
5.7 U slučaju odustajanja od ugovora u skladu s člankom 2. Uvjeta poslovanja, kupoprodajni se ugovor od početka poništava. Roba prodavatelju mora biti vraćena u roku od 14 (četrnaest) dana od odustajanja od ugovora. Kada kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, snosi troškove povezane s povratom robe prodavatelju, i to u slučaju kada roba zbog svoje naravi ne može biti vraćena uobičajeno putem pošte.
5.8 U slučaju odustajanja od ugovora u skladu s člankom 2. Uvjeta poslovanja, prodavatelj vraća novčana sredstva koja je primio od kupca u roku od četrnaest (14) dana od odustajanja kupca od ugovora i to na isti način na koji ih je primio od kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti uplatu koju je izvršio kupac već pri povratu robe ili na drugi način, ako se s time složi kupac a kupcu zbog toga ne nastaju dodatni troškovi. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije obvezan vratiti primljena novčana sredstva kupcu ranije nego mu kupac vrati robu ili dokaže da je prodavatelju robu poslao.
5.9 Zahtjev za nadoknadu štete nastale na robi prodavatelj može jednostrano kupcu uračunati u njegov zahtjev za povrat plaćenog iznosa.
5.10 U slučaju kada kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu s odredbama Građanskog zakonika, prodavač također ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku, sve dok kupac ne preuzme robu. U ovakvom slučaju, prodavatelj će kupcu bez nepotrebnog odgađanja vratiti novac ako je roba plaćena, bezgotovinski na račun koji je kupac odredio.
5.11 Ako prodavatelj kupcu zajedno s robom ponudi nešto besplatno označeno kao „poklon“, „besplatno“, u takvom je slučaju riječ o ponudi za sklapanje ugovora o darivanju. Ugovor o darivanju između prodavatelja i kupca zaključuje se uz uvjet da ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor prestaje vrijediti te je kupac dužan vratiti dar.
Primjer obrasca za odustajanje od ugovora nalazi se ovdje.
Kupac šalje reklamiranu robu na adresu prodavatelja:
Packeta International s.r.o – HR post (NSC)
ID: 93981789
Poštanska 9
10410 Velika Gorica
Pažnja! VAŽNO!
Uz točnu adresu, uvijek jasno navedite identifikacijski broj naše e-trgovine
ID: 93981789
Bez ovih podataka, isporuka se može nepotrebno produžiti.
6. PRIJEVOZ I DOSTAVA ROBE
6.1 U slučaju da je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i eventualne dodatne troškove povezane s takvim načinom prijevoza.
6.2 Ako je u skladu s kupoprodajnim ugovorom prodavatelj obvezan robu isporučiti na mjesto koje je odredio kupac u narudžbenici, kupac je obvezan preuzeti robu prilikom dostave.
6.3 U slučaju da je kupcu robu potrebno isporučiti ponovo ili na drugi način nego je bilo navedeno u narudžbenici, kupac je obvezan podmiriti troškove povezane s ponovljenom dostavom robe, odnosno troškove povezane s drugačijim načinom dostave.
6.4 Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika kupac je obvezan prekontrolirati je li pakiranje oštećeno, a u slučaju bilo kakvog oštećenja o tome bez odlaganja treba obavijestiti prodavatelja. U slučaju uočenog oštećenja pakiranja koje upućuje na nedopušten pristup sadržaju pošiljke, kupac pošiljku ne mora preuzeti.
6.5 Ostala prava i obaveze strana u prijevozu robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih izda prodavatelj.
7. PRAVA ZBOG MANJKAVOG ISPUNJENJA UGOVORA
7.1 Prava i obveze ugovornih strana s obzirom na manjkavo ispunjenje ugovora regulirana su odgovarajućim opće primjenjivim Građanskog zakonika i Zakonom o zaštiti potrošača.
7.2 Prodavatelj je odgovoran kupcu za to da je roba prilikom preuzimanja ispravna. Posebno je prodavatelj odgovoran kupcu da u vrijeme kada je kupac robu preuzeo:
• 7.2.1 roba posjeduje osobine koje su strane dogovorile, a ako nisu dogovorile, da ima takve osobine koje je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na narav robe i njezinim oglašavanjem,
• 7.2.2 roba je prikladna svrsi koju za njezino korištenje navodi prodavatelj ili u svrsi koju se roba te vrste uobičajeno koristi
• 7.2.3 roba je u odgovarajućoj količini, veličini ili težini te
• 7.2.4 roba je u skladu s pravnim propisima.
7.3 Odredba navedena u članku 2. Uvjeta poslovanja ne primjenjuje se na robu koja se prodaje za cijenu umanjenu zbog nedostataka zbog kojih je cijena umanjena, na pohabanu robu što je uzrokovano njenim uobičajenim korištenjem, na rabljenu robu s nedostatcima koji odgovaraju mjeri korištenja ili habanja koje je roba imala prije nego ju je kupac preuzeo ili to proizlazi iz naravi robe.
7.4 Pojavi se li nedostatak u roku od šest mjeseci od preuzimanja, smatra se da je roba imala nedostatak već prilikom preuzimanja. Jamstveni rok za proizvode iznosi 24 mjeseca od datuma kupnje.
7.5 Prava zbog manjkavog ispunjenja ugovora kupac ostvaruje kod prodavatelja na adresi poslovnice gdje je reklamacija moguća s obzirom na asortiman robe koja se prodaje, a eventualno i u sjedištu ili na mjestu poslovanja. Za trenutak ostvarivanja reklamacije smatra se trenutak u kojem je prodavatelj od kupca zaprimio reklamiranu robu.
7.6 Ostala prava i obveze ugovornih strana povezane s odgovornošću prodavatelja za nedostatke uređuju Uvjeti reklamacije prodavatelja.
Kupac šalje reklamiranu robu na adresu prodavatelja:
1.
Packeta International s.r.o – HR post (NSC)
ID: 93981789
Poštanska 9
10410 Velika Gorica
2.
Expandeco - Český velkoobchod s.r.o.
Božidara Adžije 23/2
10000 Zagreb
Pažnja! VAŽNO!
Uz točnu adresu, uvijek jasno navedite identifikacijski broj naše e-trgovine ID: 93981789 Bez ovih podataka, isporuka se može nepotrebno produžiti.
Podnošenje reklamacije (obrazac za reklamaciju)
7.7 Proizvode koje nudimo u internetskoj trgovini nabavljamo iz cijele Europske unije, te se radi o takozvanoj europskoj distribuciji. U nekim slučajevima, može se raditii o neeuropskoj distribuciji ili europskoj distribuciji za koju proizvođač ne pokriva jamstvo u ovlaštenom servisu. U slučaju ostvarivanja prava zbog manjkavog ispunjenja, potrebno je izravno kontaktirati prodavatelja. U slučaju potrebe podataka o točnom podrijetlu određenog proizvoda ili mogućnosti rješvanja reklamacije, kupac se može obraditi na info liniju +385 92 404 69 91 ili putem adrese e-pošte: info@digiexpert.hr
7.8 Jamstvo obuhvaća razdoblje od 24 mjeseca i odnosi se na kupoprodajne ugovore sklopljene s potrošačima. U slučaju prodaje osobi koja je poduzetnik i zaključuje ugovor u okviru svojih poslovnih djelatnosti, jamstveno obuhvaća razdoblje od 12 mjeseci.
7.9 JAMSTVENI UVJETI ZA POTROŠAČE GARMINA
Zrakoplovni proizvodi jamče da neće imati nedostataka u materijalu ili izradi 2 godine od datuma kupnje (samo za potrošače). Tijekom tog razdoblja, Garmin® će prema vlastitom izboru popraviti ili zamijeniti sve komponente koje otkažu tijekom normalne uporabe. Takvi popravci ili zamjene ne smiju se obavljati besplatno za korisnike ili rad. Ovo ograničeno jamstvo ne odnosi se na: (i) kozmetička oštećenja poput ogrebotina, utora i udubljenja; (ii) potrošne dijelove, poput baterija, osim ako je proizvod oštećen zbog greške u materijalu ili izradi; (iii) štete uzrokovane nesrećom, zlostavljanjem, vodom, poplavom, požarom ili drugim djelima prirode ili vanjskim uzrocima; (iv) štetu uzrokovanu uslugom koju je izvršio bilo tko osim ovlaštenog pružatelja usluga Garmin; (v) oštećenje proizvoda koji je izmijenjen ili izmijenjen bez pisanog dopuštenja tvrtke Garmin; (vi) oštećenje proizvoda koji je spojen na napajanje i / ili podatkovne kabele koje Garmin ne isporučuje, ili oštećenje proizvoda koji je spojeni na napajanje i kabele koji nemaju UL certifikat (Underwriters Laboratories) i nisu označeni kao ograničeni izvor napajanja (LPS). Osim toga, Garmin zadržava pravo odbiti jamstvene zahtjeve za proizvode ili usluge koji su stečeni i / ili korišteni u suprotnosti sa zakonima bilo koje zemlje. Ovaj je proizvod namijenjen samo za pomoć pri putovanju i ne smije se koristiti u bilo koju svrhu koja zahtijeva točno mjerenje smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije. Garmin ne jamči točnost ili potpunost karata.
Ovo ograničeno jamstvo također se ne primjenjuje, a Garmin nije odgovoran za bilo kakvo pogoršanje performansi bilo kojeg Garminovog navigacijskog proizvoda nastalo zbog njegove uporabe u blizini bilo koje mobilne slušalice ili drugog uređaja koji koristi zemaljsku širokopojasnu mrežu koja radi na frekvencijama blizu frekvencijama koje se koriste bilo kojim globalnim navigacijskim satelitskim sustavom (GNSS), poput usluge globalnog pozicioniranja (GPS). Korištenje takvih uređaja može narušiti prijem GNSS signala.
GARMIN Ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvo kršenje jamstva za nenamjerne, posebne, neizravne ili posljedične štete, bez obzira na to jesu li korišteni nedostaci ili nemogućnost korištenja ovog proizvoda u proizvodima ili proizvodima.
8. OSTALA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA
8.1 Kupac postaje vlasnik robe kada u potpunosti plati robu.
8.2 Prodavatelj u odnosu s kupcem nije vezan nikakvim kodeksom ponašanja u smislu odredbi Građanskog zakonika. Pritužbe potrošača prodavatelj prima putem elektroničke adrese info@digiexpert.si. Informacije o rješenju pritužbe kupca prodavatelj šalje na adresu kupca s koje mu je pritužba bila upućena.
8.3 Subjekt izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova je Češka trgovačka inspekcija, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2,MB: 000 20 869, internetska stranica: coi.cz
8.4 Nadzor u području zaštite osobnih podataka obavlja Ured za zaštitu osobnih podataka Češka trgovačka inspekcija između ostalog u ograničenom opsegu obavlja nadzor u vezi poštivanja Zakona o zaštiti potrošača, zakon br. 634/1992 Zbirka, u značenju kasnijih propisa.
8.5 Europski potrošački centar Češke republike sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska stranica: evropskyspotrebitel.cz je nadležno tijelo u skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova online i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova).
8.6 Prodavatelj ima pravo na prodaju robe temeljem odobrenja za obavljanje djelatnosti. U okvirima svoje nadležnosti kontrolu provodi Ured za poduzetništvo. Kupac ovim preuzima rizik promjene okolnosti nesrazmjernim povećanjem troškova izvršenja ili nesrazmjernim sniženjem vrijednosti predmeta izvršenja, u skladu s Građanskim zakonikom
8.7 Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem poveznice: ec.europa.eu
9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
9.1 Svoju obvezu pružiti informacije kupcu u smislu čl. 13 Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: Opća uredba) koje se odnose na obradu osobnih podataka kupca u svrhu ispunjenja kupoprodajnog ugovora i u svrhu ispunjenja javnopravnih obaveza prodavatelja, prodavatelj ispunjava putem posebog dokumenta.
10. SLANJE KOMERCIJALNIH PRIOPĆENJA I POHRANA KOLAČIĆA
10.1 Kupac je suglasan sa slanjem informacija povezanih s robom, uslugama ili poduzećem prodavatelja na elektroničku adresu kupca te je nadalje suglasan sa slanjem komercijalnih priopćenja prodavatelja na elektroničku adresu kupca. Prodavatelj ispunjava svoju obavezu informiranja prema kupcu u smislu čl. 12 Opće uredbe koja se odnosi na obradu kupčevih osobnih podataka u svrhu slanja komercijalnih priopćenja putem posebnog dokumenta.
10.2 Kupac je suglasan s pohranom tzv. kolačića na svojemu računalu. U slučaju da je kupnju na mrežnoj stranici moguće izvršiti te ispuniti obveze prodavatelja iz kupoprodajnog ugovora bez pohrane tzv. kolačića na računalu kupca, kupac može u svako doba uskratiti suglasnost iz prethodne rečenice.
11. DOSTAVA
11.1 Redovna korespondencija se može dostavljati elektroničkom poštom, i to na adresu elektroničke pošte kupca.
12. ZAVRŠNE ODREDBE
12.1 U slučaju da odnos zasnovan na kupoprodajnom ugovoru sadrži međunarodni (prekogranični) element, strane su suglasne da je za zasnovani ugovorni odnos mjerodavno češko pravo.
12.2 Izborom prava prema prethodnoj rečenici kupac, koji je portošač, nije lišen zaštite koju mu pružaju odredbe pravnog poretka od kojih nije moguće odstupiti ugovorom, a koje bi se ukoliko ne postoji izbor zakona prijenjivale u skladu s odredbama čl. 6. st. 1 Uredbe( EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I).
12.3 Time ne prestaju prava potrošača koja proizlaze iz opće važećih pravnih propisa.
12.4 Ako su neke od odredbi u Uvjetima poslovanja nevažeće ili neučinkovite ili takve postanu, umjesto nevažećih odredbi prihvaća se odredba čiji se smisao što više približava nevažećoj odredbi. Nevaženje ili neučinkovitost jedne odredbe ne utječe na važenje ostalih odredbi.
12.5 Kupoprodajni ugovor zajedno s Uvjetima poslovanja prodavatelj pohranjuje u elektroničkom obliku te nije dostupan.
12.6 U privitku Uvjeta poslovanja nalazi se obrazac za otkazivanje kupoprodajnog ugovora.
Kontaktni podaci prodavatelja:
Adresa e-pošte info@digiexpert.hr
broj telefona +385 92 404 69 91
Kontaktni podaci davatelj usluga platnog prometa:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
U Pragu, dana 01.06.2021